Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

Mysli-Nieuczesane
2709 596a
Reposted fromsheismysin sheismysin viapoolun poolun
Mysli-Nieuczesane
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viapoolun poolun
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun
Mysli-Nieuczesane
3658 f9cb 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
2717 2de4
Reposted fromKorhagen Korhagen vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
5146 3cbd 500
Reposted fromlunainforest lunainforest vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
2337 a5db
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
3824 3f55

August 24 2017

Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
7758 63c1 500
Reposted fromkaiee kaiee viashithappenss shithappenss
Mysli-Nieuczesane
7908 b5b2
Reposted from0 0 viamrrru mrrru
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
0978 e204 500
Reposted fromwordshaker wordshaker vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl