Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

4152 6015 500

sixpenceee:

I can relate to this!

More info: Instagram | megquinnart.com

8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaponurykosiarz ponurykosiarz
Mysli-Nieuczesane
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viaponurykosiarz ponurykosiarz
Jeśli ktoś by się dowiedział co się czai w mojej głowie, już nigdy by nie spojrzał na mnie tak samo.
— ukrywam-że-boli (via ukrywam-ze-boli)
Reposted frommakswilczur makswilczur viaasylopath asylopath
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa vianezavisan nezavisan
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
Mysli-Nieuczesane
Reposted frommrrru mrrru

August 13 2017

5099 921c 500

холодно

8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrrru mrrru
Mysli-Nieuczesane
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viashithappenss shithappenss
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Mysli-Nieuczesane
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Mysli-Nieuczesane
3789 5126
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viashithappenss shithappenss
Mysli-Nieuczesane
9586 dc6e 500
Reposted fromkaiee kaiee viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl